De mindset veranderen - Samenwerken en verbinden en met de WPG, daar vang je boeven mee

56-13
Samenwerken kent zowel interne als externe verschijningsvormen. Intern: Als politieonderdelen niet slim omgaan met het intern delen van politie-informatie dan bestaat de mogelijkheid dat politiewerk dubbel, ja zelfs driedubbel uitgevoerd wordt. Een dergelijke capaciteitsvernietiging kan in de huidige tijd niet meer geduld worden, zij kon nog nooit geduld worden. Het delen van informatie in de opsporingswereld is al jaren een verplicht onderwerp. Alleen in zeer zware gevallen kan politie-informatie nog intern afgeschermd worden. Extern: Politie Nederland wordt steeds vaker geconfronteerd met samenwerkingsvormen. Vaak wordt die samenwerking door de wetgever opgelegd. Het Besluit politiegegevens staat bol van organisaties die politiegegevens kunnen ontvangen zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren, denk daarbij onder andere aan de Reclassering, Slachtofferzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Maar ook de politie zelf zoekt steeds vaker de samenwerking op. Uitvoering gevend aan Politie in Ontwikkeling worden samenwerkingen aangegaan met onder andere beveiligingsbedrijven, horecaverenigingen en verzekeraars. Al deze vormen van samenwerken worden gekend door drie invalshoeken die bewust gekozen, uitgevoerd en bewaart dienen te worden. Zowel op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau moet duidelijk worden met welke partners welke doelen bereikt moeten worden. Maar er is meer, de samenwerking moet niet alleen bewust gekozen worden, ook de gegevensstromen moeten op elkaar afgestemd worden. Welke gegevens mag de politie onder welke voorwaarden verstrekken? De keerzijde van de medaille moet ook duidelijk worden. Welke gegevens wil de politie terugontvangen om de efficiency en effectiviteit van de samenwerking te kunnen meten? In deze workshop worden diverse onderwerpen van samenwerken behandeld. Daarbij zullen de wettelijke criteria van de Wet Politie Gegevens zeker niet ontbreken. Aan de hand van vragen kan casuïstiek ingebracht worden.