Integrale veiligheidsmonitor

De integrale Veiligheids monitor is een jaarlijks terugkerend, grootschalig bevolkings onderzoek naar slachtofferschap en (on)veiligheids gevoelens. Het belangrijkste argument voor de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het CBS was het brengen van eenheid in de cijfers op deze terreinen. Discussies moeten gaan over het beleid en niet over elkaar vaak tegensprekende cijfers. Dat kan als er een geharmoniseerde informatiepositie bestaat voor alle actoren op het terrein van de integrale veiligheid. De rol van de gemeenten op het veiligheidsterrein is de afgelopen jaren dominanter geworden. Deelname van de gemeenten aan deze monitor is daarom erg belangrijk. Ook (binnen)gemeentelijke cijfers over slachtofferschap en veiligheidsgevoelens worden zo onderling en met regionale en landelijke uitkomsten vergelijkbaar. De monitor is tot nu toe tweemaal uitgevoerd. Het laatste jaar namen 239 gemeenten deel aan dit onderzoek. Vaak in regionaal verband en vaak in samenwerking met de regiokorpsen. In de workshop wordt ingegaan op de organisatie van het onderzoek en de vaak complexe problemen die aan de uitvoering verbonden zijn. Uiteraard is er veel aandacht voor de uitkomsten. Er zal in samenspraak met de deelnemers aan de workshop interactief invulling aan analyse en presentatie gegeven worden.