Burgers en de bestrijding van rampen:
betrokken, beschikbaar, bekwaam


52-12
De politie vervult een voortrekkersrol als het gaat om burgerparticipatie bij het terugdringen van onder meer criminaliteit en overlast; te denken valt aan burgernet, sms alert en buurtpreventieprojecten. Ook op het gebied van kleinere en grotere noodsituaties gaat er de laatste jaren steeds meer aandacht uit naar de rol van de burger: hoe zelfredzaam en redzaam handelt een burger in een noodsituatie? En: welke rol spelen hulpdiensten hierbij? Zien zij kans zelfredzaamheid optimaal te benutten of zijn er belemmeringen om dat te doen? Er is onderzoek gedaan naar praktijkervaringen met burgerparticipatie bij tien rampen en incidenten uit de recente Nederlandse geschiedenis. In deze workshop presenteren we de resultaten en willen we graag met u in gesprek gaan over de rol van de politie bij het benutten van (zelf)redzaamheid van burgers in noodsituaties.