Gezag door vertrouwen

52-13a
De Nationale Denktank (een multidisciplinair team van ruim twintig veelbelovende master-studenten, pas- afgestudeerden en promovendi) heeft onderzoek gedaan naar het vertrouwen in en het gezag van de politie. Om vertrouwen en gezag uit te kunnen stralen in de samenleving is vertrouwen in de eigen organisatie, tussen collega’s en tussen top en werkvloer essentieel. Hoe kan dit vertrouwen bevorderd worden? Drie domeinen komen aan de orde. Allereerst gaat het over de ontwikkeling van vertrouwen als match tussen wat de burger verwacht van de politie en wat hij daadwerkelijk ervaart. Hoe kan hier beter op worden aangesloten? Als tweede domein gaat het over kennisdeling;
52-13b
hoe kunnen best practices tussen korpsen en collega’s beter worden uitgewisseld en het gebruik van kennis elders worden bevorderd? Het derde domein betreft de interne cultuur van de politie. Tijdens deze workshop worden de uitkomsten van het onderzoek en de voorgestelde oplossingen gepresenteerd.