Doelstelling van het netwerk
Het landelijk Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit (NIK) heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat er een maximaal rendement wordt behaald uit innovatieve projecten ter verbetering van de kwaliteit van het politiewerk. Het netwerk zorgt er daarom voor dat

1. Innovatieve ideeën m.b.t. de verhoging van de kwaliteit van het politiewerk uitgewisseld kunnen worden met andere politiekorpsen opdat er:
- in een vroeg stadium contacten ontstaan met collega's uit andere korpsen waar mogelijk ook met de toepassing van het idee geëxperimenteerd kan worden;
- voorkomen wordt dat ten gevolge van het ontbreken van informatie op verschillende plaatsen tegelijk energie wordt besteed aan het uitwerken van een vergelijkbaar initiatief.

2. De kennis en ervaring die er binnen korpsen bestaan over reeds lopende innovatieve projecten op een gestructureerde manier uitgewisseld kunnen worden met andere politiekorpsen.

3. Kennis en ervaring van andere organisaties met (innovatieve) kwaliteitsprojecten gestructureerd ter beschikking komen van de Nederlandse politie.

4. Themadagen (jaarlijks maximaal 3) georganiseerd worden die gratis zijn te bezoeken voor politiemensen.

Het is mogelijk dat het NIK de themadagen in samenwerking met anderen organiseert, bijvoorbeeld de diverse platforms van de beraden.