Aanpak ondermijning: Intensivering Zuid Nederland

NIK 66-foto 13
In de zomer van 2014 werd door het Openbaar Ministerie de noodklok geluid rondom de situatie van ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland. De criminaliteit gerelateerd aan de onderwerpen synthetische drugs en georganiseerde hennepteelt nam in Zuid Nederland dusdanige vormen aan, dat een meer intensieve aanpak hierin niet kon uitblijven. Onder andere dumpingen van synthetisch drugsafval had niet alleen impact op natuur en omgeving, maar gaf ook aan dat criminelen de 'vrijheid' voelden om dit op dergelijke grote schaal te kunnen doen. Om dit tij zoveel mogelijk te kunnen keren, is in oktober van 2014 is de Intensivering Zuid NL van start gegaan: 125 rechercheurs 'gelabelde' capaciteit die zich uitsluitend richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland. Een unieke samenwerking tussen verschillende politie-eenheden en onderdelen van het Openbaar Ministerie is hiermee van start gegaan.
De aanpak kenmerkt zich door een korte klapstrategie op ondermijnende criminaliteit waarbij het motto 'een week geen interventie, is een week niet geleefd' door alle deelnemende eenheden als leidend wordt beschouwd. Een mooie ontwikkeling hierin is dat ondertussen de dienst Infra van de Landelijke Eenheid, de FIOD en vanwege het grensgebied ook de Belgische collega's zijn aangesloten bij deze intensivering. Bij de interventies wordt zoveel mogelijk voor het integrale karakter gekozen. Zodoende betreft het niet alleen interventies vanuit politie en Openbaar Ministerie, maar ook interventies vanuit onder andere Belastingdienst, FIOD en gemeenten. Vanuit het barrièremodel bezien, richten de interventies zich hoofdzakelijk op belangrijke knooppunten vooraan in de criminele keten. Om deze samenwerking zo effectief mogelijk te laten zijn, is de coördinatietafel georganiseerd. De coördinatietafel is inmiddels uitgegroeid tot een vast begrip en vormt door bovenstaande invulling een belangrijke schakel binnen de aanpak.
De workshop gaat dan ook in op hoe deze samenwerking is georganiseerd, welke rol de coördinatietafel hierin speelt en op welke wijze de eenheden elkaar zowel op tactisch als informatiegebied gezamenlijk versterken in deze aanpak. Tevens komt aan bod op welke wijze de gekozen aanpak afwijkt van de meer 'traditionele' aanpak van georganiseerde criminaliteit, ondersteund met resultaten en beeldmateriaal uit de operatie.