Afstemmen en samenwerken voor een veilig thuis

NIK-69-6
De komende jaren verandert er veel in het sociale domein. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor alle vormen van zorg; huiselijk geweld, kindermishandeling, (jeugd)reclassering, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Dit gaat van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders, opvoedcursussen, onderwijs, tot aan verblijf bij pleegouders. Met deze decentralisatie van de zorg wil het kabinet meer zorg op maat bieden aan een gezin. Eén gezin, één plan is het uitgangspunt.
Als politie worden we regelmatig geconfronteerd met plegers en slachtoffers van strafbare feiten, waar eigenlijk een zorgvraag achter schuilt. In het gezin is vaak sprake ‘multiproblemen’. Alleen door optimale samenwerking en afstemming tussen alle instanties in het sociaal domein, kunnen deze problemen effectief worden aangepakt. Met als doel: de veiligheid van een kind en/of kwetsbare volwassene te waarborgen, recidive te voorkomen en een structurele beheersing van de achterliggende problematiek van de dader en zo nodig het slachtoffer. Dit is geen eenvoudige opgave. De regelgeving is complex en gemeenten zoeken nog naar hun rol. Wat zijn hierin tot nu toe de inzichten? Wat moet er nog gebeuren? En wat vraagt dit van de politiemedewerkers? Hoe kijken we naar burgerparticipatie in dit kader? Deze vraagstukken en vragen die u hierover heeft, komen aan de orde in deze workshop.