Voor wie doen we het?
Slachtoffers herkennen, beoordelen en beschermen

De Reehorst, Ede – 19 april 2018

Vooraankondiging NIK 190418
Stalking, huiselijk geweld, kindermishandeling, discriminatie, mensenhandel en eergerelateerd geweld. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van heftige delicten met vaak zeer verschillende slachtoffers. Soms is het strafbare feit duidelijk en is inzichtelijk wie de slachtoffers zijn. Maar dit is niet altijd het geval. Hoe herken je slachtoffers? Wat is het verhaal achter die vernieling of mishandeling? Wat is nu werkelijk de hulpvraag en bij wie houdt deze op? Als je het slachtoffer goed in beeld hebt, dan heb je ook het probleem beter in beeld. Werken vanuit het belang en perspectief van een slachtoffer is goed voor het opsporingsonderzoek én voor het slachtoffer zelf.

Slachtofferzorg is een politietaak die we steeds professioneler invullen. De laatste jaren is hier ook in de strafrechtketen meer aandacht voor. Slachtoffers hebben rechten waar wij hen van op de hoogte brengen en waar we naar handelen. Als een slachtoffer zich meldt, is het van belang dat we een goed gesprek voeren, zodat de eventuele kwetsbaarheid van het slachtoffer duidelijk wordt. Wat is er aan de hand? Zijn er beschermende maatregelen nodig? We investeren met de familieagent in goede begeleiding van slachtoffers en nabestaanden bij bijvoorbeeld grootschalige incidenten en verkeersongevallen met ernstig letsel of een dodelijke afloop. Er wordt veel van ons gevraagd. We werken hierbij intensief samen met onze ketenpartners, zoals het OM en Slachtofferhulp Nederland.

Tijdens de komende NIK-themadag komen de ervaringen aan bod van slachtoffers, ketenpartners en collega’s. Kom naar deze dag om van hen te leren. Zij nemen je mee in de nieuwe werkwijze “Beoordelen en beschermen van slachtoffers” en leggen uit hoe je gericht beschermende maatregelen kunt uitvoeren. Je krijgt inzicht in de omgang met kwetsbare groepen, zoals jongeren en licht verstandelijk beperkten. Collega’s leren je ook over het herkennen van bovengenoemde delicten en de bepaling van een effectieve aanpak. Daarnaast krijg je meer inzicht in wat andere instanties zoals Slachtofferhulp Nederland en SafetyNed kunnen betekenen voor slachtoffers.

De themadag wordt op 19 april 2018 gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. De officiële uitnodiging volgt begin maart, vanaf dat moment is inschrijving mogelijk. Voor informatie kunt u terecht op de NIK-themadag pagina binnen Agora of contact opnemen met het Team Congressen en Evenementen van het PDC, e-mail: congressen@politie.nl, telefoon (088) 66 22 030,